APIALGAPROTEIN - nové přírodní doplňkové krmivo pro včely

 Článek si můžete přečíst také v únorovém vydání Moderního včelaře!

Martin Kobliha, Jihlava, Včelařství Koblížek, www.vcelarstvikoblizek.cz

Václav Krištůfek, Radmila Frydrychová, Dalibor Kodrík, Biologické Centrum AV ČR, v. v. i. Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

 Petra Urajová, Ondřej Prášil, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. v Třeboni, Centrum ALGATECH, Novohradská 237, Opatovický mlýn, 379 81 Třeboň.

 

V současné době jsou včely pod vlivem řady stresujících faktorů, které mohou působit tzv. koktejlovým efektem, jehož výsledkem je uhynutí včelstva. Včely jsou stresovány varroázou spojenou s virózami, bakteriálními nemocemi (např. mor včelího plodu), nosemózou, pesticidy (rezidua i v pylu a glycidových zásobách), nedostatkem rozmanitosti pylu (monodieta), pozdním zásobním přikrmováním na zimní období, přezimováním pouze na cukerných zásobách, nepravidelnou obnovou starých plástů, nepřirozeným chovem mnoha včelstev na jednom stanovišti (vysoká koncentrace feromonů), kočováním se včelstvy a také nedostatečnými hygienickými opatřeními při chovu včel.

Jedním z klíčových faktorů zdravotního stavu včel je kvalitní přirozená potrava v podobě medu a pylu. Zejména nízká kvalita a malá pestrost pylu a nahrazování medu cukrem je označována za jednu z příčin výrazného snížení obranyschopnosti včel od stádia larev až po dospělce vůči chorobám. Včely zimované na medu jsou zdravější a lépe odolávají chorobám. Mezi nejznámější a nejčastější formy dokrmování patří dodávání zásob ve formě cukerného roztoku či medocukrového těsta včelstvům během období chudého na přírodní potravu včel. Mezi využívané náhradní zdroje proteinů patří sójová moučka, sušené kvasnice, sušené mléko, kasein nebo sušený vaječný žloutek. Veškeré tyto suplementy mají nedostatek živin, jsou málo atraktivní a hůře stravitelné pro včely a především pak představují riziko nadměrného dokrmování nevyváženou stravou spojené s její toxicitou. Dosud nebyl k dispozici žádný preparát nahrazující med a pyl, který by prokazatelně působil na zvýšení zdravotní odolnosti včel.

V letech 2015-2016 jsme v předběžných experimentech se 30-ti včelstvy na 10-ti včelnicích zjistili, že řasa Chlorella sp. (produkt MBÚ AV ČR, v.v.i. – vědecké pracoviště Třeboň, Centrum ALGATECH) je pro včely velmi atraktivní potrava (Prášil a kol., 2016). Je všeobecně známé, že řasa je bohatým zdrojem bílkovin, tuků (včetně nenasycených mastných kyselin), škrobu, vitaminů, minerálů, antioxidantů a vlákniny. Tabulka 1 shrnuje orientační složení rouskového pylu (Kubišová a Titěra, 1988) v porovnání s hodnotami zjištěnými u řasy Chlorella sp. (Centrum Algatech, Třeboň). Z uvedených údajů je zřejmé, že složení řasy je pestré a podobné pylu. Z našich laboratorních experimentů vyplynulo, že řasa rovněž obsahuje skupinu látek vykazujících inhibiční vliv na původce moru včelího plodu (MVP), tj. P. larvae, a to jak na vegetativní, tak klidové stádium. To vede k významnému předpokladu, že aplikace řasy či aplikace dané skupiny látek na celá včelstva by mohla fungovat jako případná prevence proti MVP. V terénních experimentech se včelstvy jsme také prokázali, že přídavek řasy do cukerné potravy včelstvům vedl až k trojnásobnému nárůstu telomerázové aktivity, což indikuje významné posílení ukazatele zdravotního stavu včel, včetně jejich obranyschopnosti vůči virovým, bakteriálním či parazitickým infekcím. Včelstva, která byla krmena v podletí a předjaří doplňkem řasy s cukrem vykazovala, v porovnání s kontrolními včelstvy (podáván pouze cukr), o 20 %, resp. 30 % větší celkovou sílu včelstva (hodnoceno obsazením pláství včelami) a velikost plochy plodu (vajíčka, larvy, zavíčkovaný plod). Ukázalo se tak, že zavedení řasové diety včelám má příznivý vliv pravděpodobně nejen na odolnost proti MVP, ale zároveň i na sílu včelstva, celkový zdravotní stav včelstev a jejich dlouhověkost. Momentálně tedy jediný dostupný a přitom stále velmi efektivní způsob využití těchto látek pro posílení zdravotního stavu včel je ve formě speciálně upravené biomasy řasy v krmné směsi (Obr. 1), aplikované v optimálně stanovených dávkách.

První dostupnou zmínku o použití řasy při krmení včel uvádí Huang a Kondo (1996). V experimentálních chovech včel použili roztoky cukru s přídavkem řasy Chlorella, sinice Spirulina nebo pylu. Autoři zjistili, že přídavek řasy Chlorella zvýšil produkci medu v porovnání s kontrolou (bez aditiv) o jeden kilogram, Spirulina zvýšila produkci o půl kilogramu stejně jako přídavek pylu. Podobně počet matkou kladených vajíček byl ve včelstvech krmených přídavkem řasy Chlorella až 4 000, s pylem (3 000) a Spirulinou (méně než 3 000).

Kumar a Agrawal (2013) studovali v podmínkách centrální Indie vliv doplňkové potravy na populaci včel v období tzv. nouze (měsíce duben - září), kdy je nedostatek nektaru a pylu pro včely. Ze šesti různých testovaných variant doplňkové potravy se sinicí a bez sinice, které by případně pomohly účinně přežít včelám kritické období, byla nejlepší potrava obsahující čtyři bílkovinné komponenty, cukr a glukosu. Přídavek sinice významně pozitivně ovlivnil sledované charakteristiky.

Použití řasové suspense Chlorella vulgaris vedlo k lepšímu rozvoji včelstev charakterizovaných růstem, tedy sílou včelstev (větší o 15 %) a produktivitou: i) většími plochami zavíčkovaného plodu (o 22,4 %) a ii) vyšší produkcí medu (až o 17 %) v porovnání s kontrolou (bez aditiv) (Eremia a kol., 2013). Autoři použili řasovou suspenzi smíchanou s cukrem v poměru 1:1 a krmili s ní experimentální včelstva v jarním období (duben - květen) a to před stáčením medu, celkem třikrát.

Odkaz: http://www.slideshare.net/FarkhadOmarov/alga-organik-turkey-2015-slayd-eng informuje o možnostech zvýšení síly a zlepšení zdravotního stavu včelstev. Zmiňuje inovativní biotechnologický bílkovino-vitaminový produkt založený na sinici Spirulina a přírodních bioorganických komponentech. Tento produkt údajně zlepšuje funkci imunitního systému u včel, napomáhá k jejich lepšímu trávení, zvyšuje odolnost včelstev k onemocnění o 10-18 %, zvyšuje produkci vajíček matkou až o 40 % a konečně prodlužuje život včel o 5-7 dnů.

Použití extraktu mořských řas společně s thymolem a citronovou trávou (Voňatka citronová, Cymbopogon citratus) k posílení rozvoje a zdravotního stavu včelstev uvádí odkaz http://www.advancescience.com/hive-alive. Dvouletá aplikace přípravku formou postřiku na plástve v období podzimu a jara vedla téměř ke zdvojnásobení populace včel v porovnání s kontrolní variantou (pouze sirup bez aditiv). Odkaz uvádí pozitivní vliv dlouhodobého ošetřování včelstev přípravkem nejen na sílu včelstva, ale také na jeho vitalitu, charakteristiky trávicích procesů a odolnost vůči chorobám (nosema, MVP a kleštík včelí).

Cílem našich víceletých experimentů bylo přispět ke zlepšení celkového zdravotního stavu včely medonosné dodáním vyvážené směsi několika přírodních bílkovin (vyloučení monodiety) v obdobích pro rozvoj včelstva kritických. Zkušenosti s doplňkovým krmivem jsme získali experimenty s velkými skupinami včelstev na několika včelařských lokalitách.

 Mikrořasa Chlorella sp.

Chlorella sp. (www.alga.cz) je sladkovodní jednobuněčná řasa též hojně využívaná jako doplněk stravy nejen pro člověka, ale i pro některé živočichy. Je bohatým zdrojem bílkovin (60–75%), tuků (10–20%, z toho 3% nenasycených mastných kyselin), vitaminů a minerálů (min. 15%), antioxidantů (min. 1%) a vlákniny (min. 5%). Vedle všech výše uvedených tzv. primárních metabolitů obsahuje zelená řasa Chlorell asp. i široké spektrum tzv. sekundárních metabolitů. Sekundární metabolity řas se obecně liší oproti vyšším rostlinám, houbám i baktériím nejen chemickou strukturou, ale i spektrem biologických aktivit, jako je např. antibakteriální, alellopatická, antivirová, fungicidní aktivita nebo vykazují inhibiční účinky vůči řadě enzymů. Hustá buněčná suspenze řasy Chlorella sp. se po odstředění na talířové odstředivce odvádí do tlakového desintegrátoru buněk, kde dojde k efektivnímu rozbití celulózových buněčných stěn, a tím se významně zvýší stravitelnost biomasy. Dezintegrovanou řasovou biomasu je možno použít pro přípravu přírodní směsi bílkovinného krmiva APIALGAPROTEIN (www.apialgaprotein.cz).

 

APIALGAPROTEIN (AAP)

AAP je směs přírodních bílkovinných složek, včetně řasy Chlorella sp., které se svým složením podobá pylu. Významné je, že AAP předchází svým složením monodietě. AAP zvyšuje a urychluje reprodukci včel a dále zlepšuje jejich celkovou kondici. AAP je možné podávat včelám zejména v období kritickém pro včely (podletí, podzim a předjaří). AAP doplňkové krmivo pro včely je připravováno jak v suché, tak ve vlhké formě pro: chov matek, ke zvýšení počtu jedinců včel ve včelstvu v předjarním období, ke zlepšení zdravotního stavu včelstva během roku a k podzimnímu krmení, při nedostatku pylu v přírodě, k jarnímu podněcování a zlepšení zdravotního stavu a k eliminaci moru včelího plodu (MVP) a jeho prevenci.

Dále uvádíme výsledky experimentů s krmivem určeným ke zvýšení počtu jedinců včel ve včelstvu v předjarním období (únor - březen) s ohledem na aktuálnost. Toto krmivo je co nejvíce podobné pylu z přírody, jak svým složením tak cukernatostí. Většina včelstev v předjaří netrpí nedostatkem glycidových zásob, ale nedostatkem pylu - bílkoviny, což může negativně ovlivňovat jejich časný rozvoj. O množství zásobního pylu ve včelstvu v předjaří si nedělejme iluze. V únoru roku 2017 jsme u padesáti včelstev, devíti včelařů a ve třech oblastech (400 - 700 m nad mořem) odečetli plochu pylu v plástech (rámková míra 39 x 24 cm, tj. tj. 9,4 dm2 jedna strana rámku) včelstev zimujících na dvou nástavcích. Třicet dva (!) včelstev mělo zásobu pylu v rozmezí 0 - 10 dm2, devět v rozmezí 11 - 20 dm2 a jen devět větší než 21 dm2 (maximum 65 dm2 pylových zásob). Plocha glycidových zásob u těchto padesáti včelstev byla v rozmezí 1,5 - 281 dm2 a pro úplnost, plocha zavíčkovaného plodu byla 0 - 20,5 dm2.

Krmivo dodáváme do včelstva v předjarním období v podobě cukernatého prášku. Krmivo uložené v krabičce pokládáme na loučky .Včely krmivo odnášejí z krabičky do prostoru úlu v podobě rousků, ukládají/fermentují je v okolí plodového tělesa a následně s ním krmí potomstvo. V tomto období (v našich podmínkách měsíce únor-březen) je to velmi dobrá náhrada za pyl, který v tuto dobu ještě není včelám z přírody k dispozici nebo ho včely z důvodu chladu nemohou získat z vnějšího prostředí. Krmivo svým složením přispívá k výraznému znásobení počtu včel ve včelstvu a umožní tak včelstvu velmi dobře využít první silné jarní snůšky nektaru a pylu. Podávání suché bílkoviny v podobě AAP v předjaří je zcela nový přístup v porovnání s dosud publikovanými a používanými postupy, které se zaměřovaly na aplikaci bílkoviny (pylu aj.) v medo-cukrovém těstě.

V rámci pilotního výzkumu jsme několik včelstev zbavily veškerého pylu a umístili je do proletových skleníků. Matky těchto včelstev přestaly plodovat. Po aplikaci bílkoviny v suché formě začaly matky plodovat do 24 hodin. Jiná skupina včelstev bez pylu byla krmena směsí bílkovin v těstě nebo cukerném roztoku. Tato včelstva neplodovala až do doby, než jsme jim poskytli bílkovinu v suché směsi. Z našich pokusů tak vyplynulo, že aplikace bílkovinné složky (40-60% obsahu krmiva) do medocukrových těst/roztoků neměla vliv na zvýšení počtu jedinců ve včelstvu, ale projevila se např. zlepšením zdravotního stavu včel, vitality a posílením imunity včel.

 

AAP a plodování včel v předjaří

Experimentálně jsme prokázali významný vliv AAP na zvýšení počtu jedinců včel ve včelstvu v předjarním období. Na dvou stanovištích (Jihlava, Henčov, celkem 65 včelstev-oddělků) jsme na počátku experimentu s krmivem odstranili u 34 včelstev pylové zásoby a u dalších 31 včelstev-kontrolních variant jsme zásobní pyl ponechali. Zazimovaná včelstva-oddělky byly na 10ti rámcích (cca 15 000 včel). V období 20. - 25.2. 2017 nebyl u sledovaných včelstev zjištěn plod (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod). V průběhu pokusu 20.2.-21.3. 2017 bylo proměnlivé počasí s teplotami přes den okolo plus 8oC a v noci -3 až -5oC. Včely mohly opustit úl během dne celkem dvakrát na dobu přibližně tří hodin.

Na obou stanovištích byla včelstva zakrmena AAP pro zvýšení počtu jedinců včel ve formě samostatné bílkoviny. Na lokalitě Jihlava to byla jedna dávka o hmotnosti 0,5 kg AAP plus vedle na horní loučky bylo umístěno ad libidum (cca 5 kg) těsto Czech Feed krmivo pro včely (www.vcelarstvikoblizek.cz). Takto bylo krmeno 28 včelstev a dalších 28 včelstev - kontrolních bylo zakrmeno pouze těstem. Po 18ti dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu (vajíčka, otevřený a zavíčkovaný plod).

Na stanovišti Henčov byla včelstva zakrmena ad libidum jak suchou bílkovinou (5 x 150 g) tak 5-ti kg těsta Czech Feed (6 včelstev) a další tři kontrolní včelstva jenom těstem. Po 31 dnech krmení byl proveden odečet plochy plodu.

Výsledky shrnuté v Tabulce 2 ukazují, že na lokalitách Jihlava a Henčov došlo ve variantě s doplňkovým krmivem AAP k výraznému nárůstu plochy plodu a to o 94% , resp. 147%. Odečtená plocha plodu zahrnovala jak nakladená vajíčka, tak otevřený a zavíčkovaný plod. Plod byl rozmístěn oboustranně až na třech rámcích v menších plochách. Samozřejmě se projevily rozdíly v plodování mezi včelstvy, ale rozdíly mezi variantou kontrolní a variantou s AAP jsou významné.

 

Novost doplňku krmení pro včely

APIALGAPROTEIN - přírodní bílkovinné doplňkové krmivo pro včely a metodika jeho podávání je originální ve své jednoduchosti, časové nenáročnosti, uživatelském komfortu. Je zacílené na kritická období rozvoje včelstev a také srovnatelná v šíři záběru vlivu doplňku na sílu, rozvoj a zdravotní stav včel. Vhodně zvoleným obdobím podání včelám také zároveň nedochází k ovlivnění složení medu, jakož i jeho organoleptických vlastností.

Využití AAP - přírodního doplňkového produktu ve výživě včel, přispěje k: i) akceleraci rozvoje krátkověkých (letních) a dlouhověkých (přezimujících) generací včel v předjarním, resp. podletním období, ii) prodloužení délky života včel a iii) vyšší odolnosti včelstva vůči chorobám.

Za posledních 20 let se snůškové podmínky a kvalita pylu zhoršily a zemědělská půda i plochy s planě rostoucími rostlinami jsou na ústupu. Vzhledem ke snůškovým podmínkám je v ČR relativně velké množství včel a místy je znatelné lokální převčelení, které vede nejen ke zhoršení zdravotního stavu včel (nedostatek pylu, monodieta aj.), ale i k omezení ostatních opylovačů jako jsou čmeláci a včely samotářky. Včela medonosná je ohrožena řadou nemocí včetně MVP. Proti této chorobě mají včelstva relativně dobrou imunitu, ale pouze v případě, že mají ve svém okolí možnost sbírat nektar a pyl z mnoha druhů rostlin.

 

Závěr

AAP nalezne uplatnění v praktickém včelaření k posílení imunity, dlouhověkosti a zdraví včel. To povede k udržení opylovacích schopností včel a produkci medu jako benefitu pro včelaře. Krmivo pro včely obsahující směs bílkovin a podávané podle metodiky je vhodné pro využití jako potenciální náhražka pylu v předjarních a podletních měsících pro nastartování metabolismu včel po zimním období, resp. k úspěšnému přezimování.

 

Poděkování

Práce byla finančně podpořena projektem Strategie AV21, výzkumný program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, aktivita Zdraví včel a projektem Dispozičního fondu Cíl EÚS/DF/SU/02/29. Autoři článku děkují na projektech spolupracujícím včelařům: A. Křenek, J. Chroňák, J. Matoušek, K. Cepák, M. Stehlíková, P. Chalupský, M. Zábranská, J. Krafl, J. Ryšavý, D. Lukášová, K. Hall, F. Friedl, G. Brandl a J. Fuchs.

 

 

Literatura

Eremia, N., Bahcivanji, M., Zagareanu, A., 2013 Study of influence of algal "Chlorella vulgaris" suspencion on grouwth and productivity of bees families. University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi, pp.148 - 152.

 

Huang, S.W., Kondo, N., 1996 Studies on the effects of feeding edible microalgae to honey bee colonies. Res. Inst. Evolut. Biol. Sci. Rep. 8: 57 - 83.

 

Kubišová, S., Titěra, D. 1988 Pyl ve výživě včel, vydal ČSV ve SZN v Praze, počet str. 80.

 

Kumar, R., Agrawal, O.P., 2013 Influence of feeding protein-rich diets to Apis mellifera colonies during dearth period in Gwalior, India. Asian J. Exp. Biol. Sci., vol. 4(3): 411-417.

Prášil, O., Urajová, P., Krištůfek, V., Frydrychová, R. 2016 Včely a řasy. Moderní včelař 5: 23-24.

 

Alga Organik Turkey 2015 Slayd Eng (http://www.slideshare.net/FarkhadOmarov/alga-organik-turkey-2015-slayd-eng).

 

Hive Alive For strong & healthy colonies (http://www.advancescience.com/hive-alive).